Branżowa Szkoła I stopnia

W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwentów ostatniej klasy gimnazjum do skorzystania z oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach.
Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne odbywa się w najnowszych pracowniach do nauki zawodu. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z kwalifikacji, absolwent otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i uzyska wykształcenie branżowe.
Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia - gdzie uzyskają wykształcenie średnie branżowe i będą mogli przystąpić do matury.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Mechanik pojazdów samochodowych to najważniejszy zawód w branży samochodowej. Zawiera on połączenie wszystkich umiejętności potrzebnych w branży samochodowej od wyprodukowania samochodu, poprzez jego sprzedaż, użytkowanie, obsługę i naprawę, aż po likwidację i recykling. W trakcie nauki uczniowie uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, użytkowania, diagnostyki, obsługi i napraw pojazdów samochodowych.
Uzyskane w trakcie nauki umiejętności oraz udokumentowane kwalifikacje, pozwolą absolwentom podjęcie pracy w takich miejscach jak:

 • stacje obsługi pojazdów,
 • zakłady produkcyjne oraz naprawcze pojazdów samochodowych,
 • przedsiębiorstwa transportu samochodowego,
 • firmy zajmujące się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych,
 • przedsiębiorstwa doradztwa technicznego w zakresie motoryzacji.

Zajęcia praktyczne klasy o profilu mechanik pojazdów samochodowych, realizowane są w nowoczesnej pracowni samochodowej współpracującej ze stacją diagnostyczną i warsztatem działającym przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach.

ELEKTRYK
Elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Wśród wielu zadań zawodowych do elektryka należy wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej.
W ramach zajęć uczniowie klasy o specjalności elektryk nabywają umiejętności:

 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • instalowania, użytkowania i obsługiwania układów energoelektronicznych,
 • wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych, układów sterowania i zabezpieczeń,
 • wykonywania konserwacji oraz naprawy linii napowietrznych i kablowych,
 • prowadzenia konserwacji oraz naprawy układów automatyki,
 • wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Absolwenci klasy w zawodzie elektryk uzyskują uprawnienia kontrolno-pomiarowe (SEP) Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

KIEROWCA MECHANIK
Systematyczny rozwój branży transportowej i logistycznej w Polsce stwarza realne perspektywy zdobycia dobrze płatnego zatrudnienia zgodnego z wybranym kierunkiem kształcenia. Szacuje się, że zapotrzebowanie na fachowców w tej dziedzinie będzie się stale zwiększać, nie tylko dzięki powstawaniu nowych firm transportowych ale również z uwagi na systematyczne przechodzenie na świadczenia emerytalne wielu doświadczonych kierowców.
Podczas nauki na tym kierunku, uczeń zdobywa kwalifikacje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia pojazdów samochodowych,
 • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy,
 • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego i
 • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentom podjęcie pracy m.in. w: przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego, przedsiębiorstwach przewozowych, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych branży motoryzacyjnej, warsztatach samochodowych, firmach transportowych i innych działach gospodarki wykorzystujących pojazdy.

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH
Do zadań mechanika maszyn i urządzeń drogowych należy wykonywanie robót drogowych i mostowych, demontaż nawierzchni drogowych i mostowych, układanie nawierzchni drogowych i mostowych oraz ich utrzymywanie zgodnie z dokumentacją techniczną, a także utrzymywanie drogowych budowli inżynierskich, dokonywanie przeglądów technicznych, ocenianie stanu technicznego, konserwowanie i przygotowanie do transportu maszyn i urządzeń. Mechanik maszyn i urządzeń drogowych wykonuje naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń drogowych służących do budowy i utrzymania dróg kołowych, a także suwnic, żurawi, maszyn do wytwarzania i układania mas bitumicznych, walców samojezdnych, maszyn do prac ziemnych, maszyn do przerobu kruszyw, maszyn do odśnieżania dróg.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w robotach drogowych;
 • wykonywania czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych;
 • wykonywania robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • wykonywania robót związanych z utrzymaniem nawierzchni dróg i obiektów mostowych.

Uczniowie w trakcie nauki zdobędą uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki.

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
We współczesnym świecie intensywnie rozwijają się nowe technologie. Zapotrzebowanie na pracowników specjalizujących się w branży budowlanej – hydraulicznej rośnie z roku na rok. Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8 w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych będzie przygotowany do zmierzenia się z oczekiwaniami rynku pracy. Gruntowne wykształcenie jakie otrzyma zapewni mu możliwość zatrudnienia w różnych zakładach pracy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • roboty przygotowawcze związane z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 • roboty związane z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 • montaż instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

roboty związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacje sanitarn

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
Kształcenie w zawodzie operator obrabiarek skrawających w Centrum Kształcenia Zawodowego odbywa się w ramach 3 – letniej nauki w Szkole Branżowej I Stopnia. Absolwent kształcący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 • wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.
Uczniowie kształcący się w tym zawodzie uczą się obsługi i nadzorowania pracy uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek skrawających, takich jak: tokarki, frezarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo/CNC).