Branżowa Szkoła I stopnia

W związku z reformą edukacji od 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa przekształciła się w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia.
Branżowa Szkoła I Stopnia umożliwi jej absolwentom kontynuację kształcenia w systemie szkolnym, co oznacza, że możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika jak również otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci Branżowej Szkoły II Stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.
W roku szkolnym 2018/2019 kształcenie w Branżowej Szkole I stopnia odbędzie się w zawodach:
 
1.Mechanik pojazdów samochodowych        
Nauka trwa 3 lata w systemie dziennym i jest bezpłatna. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: podstawy konstrukcji maszyn, technologia mechaniczna, pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, konstrukcja pojazdów samochodowych, przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych, zajęcia praktyczne, specjalizacja. Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich. Mechanicy pojazdów samochodowych znajdują zatrudnienie w wyspecjalizowanych usługowych warsztatach samochodowych, w zakładach diagnostycznych i naprawczych oraz w stacjach obsługowo-naprawczych. Mogą również otworzyć własny warsztat.
 
2. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych     
Nauka trwa 3 lata w systemie dziennym i jest bezpłatna. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: dokumentacja techniczna, podstawy budownictwa ogólnego, technologie instalacyjne, zajęcia praktyczne. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych montuje instalacje i urządzenia sanitarne tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, przygotowuje i montuje przewody, montuje armaturę i wyposażenie w łazienkach i kuchniach, kotłowniach, naprawia uszkodzone instalacje i urządzenia, wymienia rury, zbiorniki, wanny, umywalki, grzejniki, piece centralnego ogrzewania, pompy, usuwa przyczyny awarii i niedrożności.
Możliwe miejsca zatrudnienia:
-firmy budowlane,
-firmy wodociągowe,
-firmy gazowe,
-w firmie prywatnej,
-działalność na własny rachunek.
 
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (hydraulik, monter sieci) jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynku pracy, zarówno w Polsce jak i za granicą.
 
3. Operator obrabiarek skrawających         
Nauka trwa 3 lata w systemie dziennym i jest bezpłatna. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak technologia obróbki skrawaniem, podstawy konstrukcji maszyn, programowanie i zajęcia praktyczne- obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie. Współcześnie obserwuje się szybki postęp techniczny w zakresie mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Przejawia on się wprowadzaniem nowoczesnej organizacji i technologii wytwarzania, co powoduje konieczność kształcenia kadr o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przygotowanych do obsługi obrabiarek wykonujących złożone operacje z zakresu różnych rodzajów obróbki skrawaniem i zwiększającym się stopniu automatyzacji, wynikającym między innymi z zastosowania komputerów do sterowania maszynami.  Jednocześnie zróżnicowany postęp techniczny w zakładach pracy będzie powodem konieczności obsługiwania zarówno konwencjonalnych obrabiarek skrawających, jak również obrabiarek sterowanych numerycznie. Dlatego operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie.   
 
4. Elektryk     
Nauka trwa 3 lata w systemie dziennym i jest bezpłatna. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak elektrotechnika i elektronika, maszyny i urządzenia elektryczne,  pomiary elektryczne i elektroniczne, badanie maszyn i urządzeń elektrycznych, zajęcia praktyczne.
 
Osoby wykonujące zawód elektryka zajmują się montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych. Obowiązki elektryka mogą być różnorodne. Zależy to od wykształcenia i zdobytych umiejętności. Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn      i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki. Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych - Centrum Kształcenia Zawodowego wyposażonego w niezbędne maszyny i urządzenia gwarantujące prowadzenie zajęć na wysokim poziomie.