Kursy kwalifikacyjne

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

są niezwykła szansą dla wszystkich osób dorosłych pragnących BEZPŁATNIE:

  • zdobyć nowy zawód,
  • uzupełnić swoje wykształcenie,
  • udoskonalić swoje umiejętności,
  • wspomóc rozwój swojej kariery zawodowej.

 

Kształcimy w kwalifikacjach:

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B21) w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

Absolwent kursu zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę). Kontroluje prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych.

 

 

Użytkowanie obrabiarek skrawających (M19) w zawodzie operator obrabiarek skrawających (722307)

Absolwent kursu przygotowuje obrabiarki skrawające ogólnego przeznaczenia do planowanej obróbki, wykonuje obróbki na obrabiarkach ogólnego przeznaczenia, przygotowuje obrabiarki CNC do planowanej obróbki, przygotowuje obrabiarki CNC do realizacji programu obróbki, przeprowadza program obróbki na obrabiarkach CNC, wykonuje konserwację obrabiarek skrawających do metalu, przeprowadza kontrolę jakości wyrobóww wykonanych w procesach obróbki.

 

 

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (M18) w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych (723103)

Absolwent kursu wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych, kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje
i sprawadza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

 

 

Wykonywanie inaprawa elementów maszyn, urządzeń inarzędzi (M20) w zawodzie ślusarz (722204) z modułem spawacza

Absolwent kursu ręcznie lub w sposób ręczno-maszynowy zajmuje się obróbką metalu. Ślusarze wyrabiają m.in. zamki, klucze,detale maszyn, okucia do drzwi i okien. Ślusarz zajmuje się także obróbką skrawaniem. Wykonuje wszystkie operacje ślusarskie jak: trasowanie,cięcie (blach, prętów, rur), prostowanie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie,spawanie, klejenie i lutowanie. Wykonuje wiele czynności prostych z dziedziny plastycznej i cieplnej (kucie, hartowanie itd.). Przeprowadza demontaż mechanizmów i po naprawie dokonuje ich montażu.

 

 

Montaż systemów suchej zabudowy (B5) w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905)

Absolwent kursu wykonuje w obiektach budowlanych montażu suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe. Przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

 

 

Zgodnie z reformą MEN, od września 2012 r. w system oświaty zostają włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą zdobywać lub uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba, która zdobędzie kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

  • Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego kierowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest organizowany i prowadzony zgodnie z przepisami określonymi
w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nazywany potocznie „egzaminem zawodowym”, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Punktem odniesienia do ustalenia wymagań egzaminacyjnych oraz zakresu tego egzaminu są efekty kształcenia określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Osoba, która przystąpi do egzaminu zawodowego i zda go, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Warunkiem uzyskania dyplomu jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia. W przypadku zawodu nauczanego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej jest to wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast w przypadku zawodu „technikalnego” jest to wykształcenie średnie.

Podanie na kurs kwalifikacyjny (pobierz)

Podanie o przyjęcie na kurs zawodowy (pobierz)

Regulamin kursów kwalifikacyjnych (pobierz)

Plan zajęć (pobierz)